فروش تعدادی از واحدهای پروژه بزرگ تجاری سرای نور (فخرآباد)
۱۳۹۴/۱۰/۰۱
کشیک نوروزی
۱۳۹۴/۱۰/۰۱
نام نام خانوادگی کد ملی شماره شناسنامه تاریخ تولد نام پدر تلفن موبایل شبا بانک
حسن کریم زاده ۲۳۷۲۳۵۸۲۵۱ ۵ ۱۳۴۱ محمد کریم ۹۱۷۱۱۱۰۸۸۸ IR 060190000000100667891009
مژگان کریم زاده ۲۳۷۰۷۲۲۱۸۵ ۳۵۷۳ ۱۳۴۸ عبدالرضا
امیر پورفارسی ۲۲۹۸۲۶۴۵۷۰ ۱۲۱۱ ۱۳۶۰ ابولقاسم ۳۸۳۲۹۱۸۰ ۹۱۷۳۱۵۴۱۲۳ IR870190000000104375969009 صادرات
سارا ارمی ۲۲۸۰۰۰۵۵۵۷ ۱۳۶۸ محمود
رسول جهانشاهی فرد ۲۲۹۱۱۷۳۶۲۶ ۶۲۰۷ ۱۳۴۱ احمد ۳۸۲۲۱۴۰۰ ۹۱۷۷۱۵۵۶۶۰ IR 660120000000000023044071
معصومه شمسی نژاد ۲۲۹۱۱۴۷۵۷۹ ۳۶۰۲ ۱۳۳۸ هدایت اله
محمد مهدی جهانشاهی فرد ۲۲۸۱۸۸۷۷۱۵ ۱۳۷۴ رسول
زهرا کوهنجانی ۲۲۹۹۴۵۴۰۷۱ ۱۵ ۱۳۴۴ صیف اله ۳۸۲۲۷۸۳۸ ۹۱۷۱۸۱۴۵۴۳
عزیز برنایی ۲۲۹۶۶۵۲۰۱۸ ۵۲۳ ۱۳۳۸ ماشاله
فاطمه برنایی ۲۲۸۲۰۱۰۹۹۱ ۱۳۷۴ عزیز
محمدرضا فروتن ۲۳۷۲۵۴۰۸۱۵ ۱۰۷۵۵ ۱۳۶۷ عباس ۳۷۵۰۵۱۶۵ ۹۱۷۷۰۱۲۱۶۰ IR4200190000000104043396007
مریم معماری کازرونی ۲۳۶۰۴۹۳۰۴۳ ۱۳۷۶ کاظم
داراب چناری ۲۲۹۲۵۹۱۶۶۹ ۳۵۲ ۱۳۳۷ نصراله ۳۸۲۱۱۹۸۵ ۹۱۷۹۲۰۸۱۵۰ IR950120010000002112333180 ملت
فاطمه خاکسار ۲۲۹۲۴۹۲۴۷۴ ۳۸۴ ۱۳۴۸ عزیز
محبوبه چناری ۲۲۸۰۴۵۸۴۱۱ ۱۳۶۹ داراب
محمد نبی چناری ۲۲۸۱۸۴۴۴۹۸ ۱۳۷۳ داراب
امیر چناری ۲۲۸۲۹۴۲۲۰۵ ۱۳۷۸ داراب
مهدی خواستان ۲۵۱۰۳۲۰۳۶۱ ۲۱۵۳ ۱۳۴۹ اصغر ۳۲۲۶۱۶۹۰ ۹۱۷۱۱۲۱۴۷۹ IR100190000000104409115004
فیروزه دهقانی ۲۵۱۰۳۲۲۵۲۴ ۲۳۶۷ ۱۳۵۳ عوض
بهار خواستان ۲۲۸۳۸۲۱۶۴۹ ۱۳۸۳ مهدی
علیرضا خواستان ۲۲۸۴۱۲۳۹۵۳ ۱۳۸۴ مهدی
حبیب اله سرکاری ۲۲۷۲۳۴۲۴۸۷ ۱۸ ۱۳۳۷ امراله ۳۸۲۰۰۸۷۶ ۹۱۷۷۰۲۹۳۳۶ IR170190000000201526164002 صادرات
بهنوش دهداری ۲۲۹۶۷۷۷۱۳۹ ۴۴۵ ۱۳۴۵ کرم
سارا سرکاری ۲۲۸۰۶۳۱۸۲۲ ۱۳۶۹ حبیب اله
مرتضی سرکاری ۴۷۱۰۴۴۱۱۳۸ ۱۳۷۴ حبیب اله
نصراله اسماعیلیان دهاقانی ۵۱۲۹۶۰۶۰۷۸ ۲ ۱۳۳۹ یداله ۳۸۳۹۲۸۸۰ ۹۱۲۱۰۰۱۳۸۷ IR550120000000004340435214 ملت
طیبه اسماعیلیان دهاقانی ۱۷۵۵۱۵۵۵۲۲ ۲۳ ۱۳۴۶ اسداله
نگار اسماعیلیان دهاقانی ۱۷۴۰۱۰۰۵۸۱ ۱۳۶۸ نصراله
عبدالمحمد امری ۲۲۹۹۲۳۲۰۶۰ ۷۶ ۱۳۳۲ غلامعلی ۳۶۲۴۹۴۲۴ ۹۱۷۳۰۰۰۲۴۸ IR410130100000000050840204 رفاه
فریبا جهان ذات ۲۲۹۱۵۶۸۷۵۲ ۵۹۳۹ ۱۳۴۰ اسداله
امیر امری ۲۳۰۰۲۹۶۴۰۳ ۲۶۶۶ ۱۳۶۴ عبدالمحمد
حسین امری ۲۳۰۰۳۸۵۴۶۵ ۱۱۵۶۷ ۱۳۶۷ عبدالمحمد
علی اصغر خلیلی ۲۵۲۹۶۴۲۷۱۰ ۱۷۳ ۱۳۴۳ خلیل ۳۸۳۰۰۵۴۴ ۹۱۷۷۳۸۱۳۷۵ IR920170000000100158624002 ملی
بلقیس صادقی ۲۲۹۶۱۱۵۷۷۲ ۶۳۹ ۱۳۵۱ مصطفی
محمد خلیل خلیلی ۲۲۸۲۲۷۳۴۱۹ ۱۳۷۵ علی اصغر
امیر حسین خلیلی ۲۲۸۳۱۵۵۱۴۹ ۱۳۸۰ علی اصغر
علیرضا ادریسی ۲۲۹۶۱۵۰۴۰۳ ۳۶۳ ۱۳۵۴ حسین ۳۲۳۲۴۱۶۱ ۹۱۷۷۱۵۷۱۳۲ IR4200190000000100285047005 صادرات
مرجان عاصم ۲۲۹۹۰۷۴۲۵۲ ۵۳۴ ۱۳۵۵ حسن
وانیا ادریسی ۲۲۸۴۰۳۷۳۰۵ ۱۳۸۴ علیرضا
سارینا ادریسی ۲۲۸۵۲۱۹۶۳۶ ۱۳۸۸ علیرضا
رضا اعتمادی فر ۲۲۹۶۰۵۱۲۵۱ ۶۳۲ ۱۳۴۶ محمد ۳۲۲۴۵۶۷۲ ۹۱۷۱۱۱۶۷۴۵ IR180190000000100845592007 صادرات
مژگان هرمزدی ۲۲۹۶۸۰۹۲۹۴ ۳۵۲ ۱۳۴۸ هوشنگ
علیرضا اعتمادی فر ۲۲۸۱۸۹۲۹۵۶ ۱۳۷۴ رضا
فاطمه اعتمادی فر ۲۲۸۳۱۰۱۲۹۸ ۱۳۷۹ رضا
غلامحسین رضایی پور ۲۳۷۱۸۱۷۷۳۲ ۵۵۱ ۱۳۳۸ محمد ۳۶۲۰۰۴۴۰ ۹۱۷۳۰۵۰۶۶۱ IR020120000000000407062888 ملت
فرشته ترابیان ۲۳۷۰۳۴۴۶۴۴ ۳۴۶۱۱ ۱۳۴۲ احمد
حمید رضا رضایی پور ۲۳۷۱۹۱۵۱۶۵ ۳۷۱ ۱۳۵۳ محمد ۳۸۲۱۵۴۹۱ ۹۱۷۳۱۳۰۱۵۵ IR820190000000102416278002 صادرات
نسرین چم ۲۳۰۰۳۹۸۸۵۰ ۱۰۶۶ ۱۳۶۴ نادر
محمد علی خاکپور اردکانی ۲۵۴۹۲۸۱۵۶۱ ۱۰۱۵۴ ۱۳۵۱ هدایت ۳۷۳۵۱۸۲۷ ۹۱۷۷۳۸۷۰۸۱ IR820190000000106279025000 صادرات
سلمان پروانه ۲۲۹۸۷۴۲۶۰۱ ۲ ۱۳۶۲ بهمن ۳۸۲۳۳۳۳۸ ۹۱۷۳۱۷۶۷۳۲ IR950120010000001243917012 ملت
زهرا دهقانی ۲۲۹۲۱۱۰۵۳۱ ۵۰۰ ۱۳۵۱ کرم اله ۳۸۲۴۵۹۹۳ ۹۱۷۳۰۲۴۴۶۸ IR780120020000005363465158 ملت
رحیم عباسی ۲۲۹۱۰۲۰۷۷۳ ۱۰۲۲۷۱ ۱۳۴۵ کاکاجان
احمد خلقی شیرازی ۲۲۹۵۸۹۵۵۸۸ ۶۱۸ ۱۳۳۴ عزیز ۳۸۳۱۲۶۲۸ ۹۱۷۸۰۲۵۳۸۳ IR640120000000000239654710 ملت
مهناز حامدی ۱۸۹۹۴۰۷۶۷۷ ۸۶ ۱۳۴۱ ناصر
حسین منوچهری ۶۴۸۹۸۴۶۱۴۴ ۶ ۱۳۴۵ خدابخش ۳۲۲۸۱۹۵۶ ۹۱۷۳۰۶۹۰۰۳
نجیمه عزی ۶۴۸۹۶۹۹۴۷۸ ۱۶۵ ۱۳۵۰ اسمعیل
امیر منوچهری ۲۲۸۳۰۰۶۲۲۸ ۱۳۷۹ حسین
ملیکا منوچهری ۲۲۸۲۶۵۰۸۴۰ ۱۳۷۷ حسین
وحید امامی ۲۵۲۹۷۱۲۹۶۴ ۱۰۲ ۱۳۶۱ محمدصادق ۳۸۳۱۵۷۰۳ ۹۱۷۳۱۴۲۸۳۸ IR07190000000102062496005 صادرات
مرجان گلشن ۲۲۹۵۵۰۵۸۱۱ ۱۹۹۷ ۱۳۶۰ خلیل
نفس امامی ۲۲۸۶۷۱۶۲۳۴ ۱۳۹۰ وحید
الیا شیلیان ۲۳۰۰۰۸۴۳۳۳ ۳۳۵۹ ۱۳۶۵ یزدان پناه ۳۲۲۲۵۸۹۶ ۹۱۷۳۱۵۷۲۹۳ IR090150000000632300998301 سپه
پگاه خوش خرامان ۲۲۸۰۱۷۸۴۴۳ ۱۳۶۸ مراد
جان محمد همتی داریونی ۲۲۹۹۸۲۸۰۹۵ ۲ ۱۳۳۸ علی محمد ۳۲۶۱۳۸۲۹ ۹۱۷۳۰۶۰۴۳۲ IR22019000000101579204002 صادرات
طلعت نوروزی داریونی ۲۲۹۳۳۲۲۴۳۴ ۱۷۵۴ ۱۳۴۴ غلامعلی
امین عزیزی ۲۲۹۸۵۳۶۳۷۶ ۲۹۰۴ ۱۳۶۳ احمد ۳۸۳۱۴۲۵۱ ۹۱۷۷۰۲۳۷۳۳ IR160190000000104208884004
شهرام اسماعیل زاده ۱۸۱۹۱۳۰۱۷۷ ۳۳۰ ۱۳۴۷ حسین ۳۸۲۱۷۱۷۸ ۹۱۷۳۱۵۵۹۲۳ IR830120000000000006139963 ملت
رقیه فاطمی ۲۲۹۷۵۷۱۶۵۸ ۲۰۳ ۱۳۵۲ کوروش
ملیکا اسماعیل زاده ۲۲۸۳۴۱۹۳۲۸ ۱۳۸۱ شهرام
ثنا اسماعیل زاده ۲۲۸۴۶۶۸۹۴۱ ۱۳۸۶ شهرام
حسن مشک ساران ۲۲۹۱۸۳۲۴۴۱ ۱۱۹۳۴ ۱۳۵۷ صمد ۳۸۲۱۷۱۷۸ ۹۱۷۳۱۵۵۹۲۳ IR830120000000000006139963 ملت
ساناز مشک ساران ۲۲۸۰۳۷۰۶۴۶ ۱۳۶۸ صمد
غلام عباس کریمیان علی آبادی ۲۵۲۹۴۷۸۴۰۶ ۱۶۱ ۱۳۳۶ علی محمد ۳۲۳۵۲۶۲۶ ۹۱۷۳۳۸۵۸۶۰ IR190130100000000078135527
سهیلا اسدی زیدآبادی ۲۲۹۷۴۳۸۷۷۴ ۱۰۰۱ ۱۳۴۲ مهدی
مژگان کریمیان علی آبادی ۲۲۸۰۴۱۳۴۰۱ ۱۳۶۹ غلام عباس
رسول کریمیان ۲۲۹۱۹۰۳۷۷۲ ۲۵۶۸ ۱۳۶۱ غلام عباس ۳۲۳۵۲۶۲۶ ۹۱۷۳۳۸۵۸۶۰ IR190130100000000078135527
سمانه مهدوی ۲۳۰۰۱۶۰۷۲۲ ۵۵۳ ۱۳۶۴ یحیی
مهرداد کریمیان ۲۲۸۶۸۰۵۶۰۱ ۱۳۹۳ رسول
علی رضا فرجامی نژاد ۲۳۰۰۸۵۵۲۶۷ ۳۱۳۴ ۱۳۶۴ عباداله ۳۷۲۶۷۷۸۸ ۹۱۷۷۰۸۵۴۶۹ IR65017000000102027413005 ملی
زهرا بیمقدار ۲۳۰۱۸۰۷۵۵۱ ۱۲۲ ۱۳۶۶ محمدتقی
امیرعلی فرجامی نژاد ۲۲۸۶۱۷۲۸۴۶ ۱۳۹۱ علیرضا
فاطمه فرجامی نژاد ۲۲۸۶۱۷۲۹۷۸ ۱۳۹۱ علیرضا
امیرمحمد فرجامی نژاد ۲۲۸۶۱۷۳۱۴۱ ۱۳۹۱ علیرضا
سیروس خدادادی (۰۰)۵۰۹۱۱۰۵۸ ۲۴۸۱ ۱۳۳۹ رستم ۳۶۴۷۶۶۴۰ ۹۱۷۳۱۴۴۸۰۴ IR660190000000100117837003 صادرات
ناهید فلفلی ۴۴۳۱۵۲۳۵۸۸ ۵۲۹ ۱۳۴۶ هرمزدیار
حمیدرضا دارویی ۲۲۹۵۱۰۷۰۷۵ ۳۳۴ ۱۳۳۸ حسین ۳۸۳۰۹۶۱۲ IR770130100000000044505553 رفاه
زهرا راعی ۲۲۹۶۷۲۴۹۹۱ ۶۳۴ ۱۳۴۲ کرامت
نیکتا دارویی ۲۲۸۱۳۷۵۹۱۹ ۱۳۷۲ حمیدرضا
محمدرضا راکعی ۲۲۹۶۶۹۶۲۶۰ ۱۶۴۹ ۱۳۴۰ منصور ۳۲۲۴۶۲۵۲ ۹۱۷۳۱۶۲۰۲۵ IR380190000000101361714000 صادرات
فریبا اسدی ۲۲۹۷۴۹۸۹۱۸ ۷۶۱ ۱۳۴۷ منوچهر
سمانه راکعی ۲۲۸۱۱۰۵۷۶۸ ۱۳۷۱ محمدرضا
سعید فرجی ۲۲۹۷۱۰۲۹۳۳ ۳۲۱۸ ۱۳۶۳ نادر ۳۶۲۰۸۰۵۶ ۹۱۷۹۱۳۶۱۸۱ IR940190000000328876299004 صادرات
محبوبه قنبری ۲۳۰۰۱۳۶۶۱۹ ۸۴۷۰ ۱۳۶۷ غلام رضا
عسل فرجی ۲۲۸۴۹۰۳۰۵۳ ۱۳۸۷ سعید
وحید سبحانی ۲۳۰۰۷۶۳۶۸۰ ۶۹۰۱ ۱۳۶۵ محمد ابراهیم ۳۸۳۸۴۳۵۱ ۹۱۷۸۹۴۰۰۸۰ IR310170000000108376811002 ملی
نجمه عسکرپور ۲۳۰۱۲۰۱۲۰۱ ۷۴۱۵ ۱۳۶۶ خدابخش
سید احمد محمدی ۲۲۹۸۷۰۴۹۳۷ ۲۳۹ ۱۳۶۰ سید حسین ۳۸۳۱۷۸۱۰ ۹۱۷۳۰۸۰۸۷۷ IR4300120000000000272337007 ملت
هما پیر احمدیان ۲۲۹۱۹۴۴۹۷۵ ۴۰۹۲ ۱۳۶۲ صفر
سیدامیرحسین محمدی ۲۲۸۴۷۲۴۴۱۸ ۱۳۸۶ سیداحمد
سیده هدیه زهرا محمدی ۲۲۸۶۶۷۶۴۹۶ ۱۳۹۳ سیداحمد
رجب خواجه ئی ۲۳۷۲۳۳۸۳۳۱ ۵۸ ۱۳۳۶ حسین ۳۸۳۱۷۸۱۰ ۹۱۷۳۰۸۰۸۷۷ IR4300120000000000272337007 ملت
فرزانه خواجه زاده ۲۳۷۰۳۶۴۴۶۷ ۳۶۵۷۸ ۱۳۴۶ اکبر
محمود آرمند ۲۳۷۰۲۷۱۸۷۶ ۲۷۳۵۳ ۱۳۳۷ جواد ۹۱۷۱۱۸۰۶۰۸ IR070120000000000021521263 ملت
زهرا مظاهزی ۲۲۹۰۹۸۴۴۵۰ ۹۸۶۰۹ ۱۳۴۰ مهدی
فرخنده معتمد ۲۳۷۱۶۸۳۸۰۹ ۴۵۹ ۱۳۱۷ عباس
سید عزت اله شجاعی ۲۴۳۰۰۲۵۸۵۱ ۲۵۸۵ ۱۳۴۰ سید رضا ۳۲۲۲۸۷۴۵ ۹۱۷۱۱۳۳۶۶۲ IR080190000000100044611001 صادرات
فرشته شجاعی ۲۲۹۲۱۳۴۳۴۹ ۳۷۵۱ ۱۳۴۴ سید رسول
طاهره شجاعی ۲۳۰۰۷۸۱۴۳۳ ۸۹۸۴ ۱۳۶۶ سید عزت اله
سیده مریم شجاعی ۲۲۸۰۹۳۰۹۸۶ ۱۳۷۰ سید عزت اله
محمد حسین ستایش ۲۲۹۶۰۷۱۷۷۵ ۱۰۸ ۱۳۴۸ حیدرعلی ۳۸۲۰۴۲۱۶ ۹۱۷۳۱۱۴۰۵۹ IR090130100000000000131799 رفاه
زهرا بردبار ۲۲۹۵۳۳۸۷۸۶ ۶۱۷ ۱۳۵۴ امیر
آرمان ستایش ۲۲۸۴۲۰۱۳۹۳ ۱۳۸۴ محمدحسین
الهام ستایش ۲۲۸۲۲۸۴۲۱۶ ۱۳۷۵ محمدحسین
محمد مهدی فضلی نیا ۲۲۹۱۱۷۸۵۶۳ ۶۷۰۱ ۱۳۴۲ فضل اله ۳۸۲۲۰۷۶۷ ۹۱۷۱۱۷۱۲۴۶ IR060150000001304300487306 سپه
فاطمه ده بزرگی ۲۲۹۶۸۲۴۲۷۷ ۲۸۹ ۱۳۵۰ محمدرضا
امیرحسین فضلی نیا ۲۲۸۰۷۷۱۷۲۱ ۱۳۷۰ محمدمهدی
مریم فضلی نیا ۲۲۸۳۷۸۰۶۴۰ ۱۳۸۲ محمدمهدی
هادی فضلی نیا ۲۲۹۱۴۵۴۴۳۹ ۱۳۲۷۲ ۱۳۵۶ فضل اله ۳۸۲۲۷۹۹۳ ۹۱۷۳۱۵۵۹۳۹ IR060150000001304300487306 سپه
سارا دیور ۲۲۹۱۳۱۶۴۳۵ ۲۰۶۱۴ ۱۳۶۱ عنایت اله
کیمیا فضلی نیا ۲۲۸۳۱۹۱۳۸۶ ۱۳۸۰ هادی
امیر علی فضلی نیا ۲۲۸۵۴۳۲۰۲۱ ۱۳۸۹ هادی
احد فضلی نیا ۲۲۹۵۹۸۷۸۳۰ ۱۲۰۳ ۱۳۴۱ فضل اله ۳۸۲۲۷۹۹۳ ۹۱۷۳۱۵۵۹۳۹ IR720120010000004416521452 ملت
مه لقا فضلی نیا ۲۲۹۶۰۵۵۷۲۹ ۱۰۷۹ ۱۳۴۶ جعفر
مهسا فضلی نیا ۲۳۰۱۰۹۴۱۳۸ ۱۴۰۵۷ ۱۳۶۷ احد
محمد فضلی نیا ۲۲۹۱۲۲۲۹۴۵ ۱۱۲۳۷ ۱۳۴۸ فضل اله ۳۸۲۲۰۷۶۷ ۹۱۷۱۱۷۱۲۴۶ IR720120010000004416521452 ملت
فاطمه مهدیارحقیقی شیرازی ۲۲۹۸۹۷۹۰۰۶ ۱۳۲۰ ۱۳۵۴ محمدابراهیم
زهرا فضلی نیا ۲۲۸۲۲۳۲۶۷۴ ۱۳۷۵ محمد
آیدا فضلی نیا ۲۲۸۲۷۶۲۰۳۷ ۱۳۷۸ محمد
رضا فضلی نیا ۲۲۸۴۰۶۲۶۹۵ ۱۳۸۴ محمد
مهدی سبحانی ۲۲۹۱۷۳۸۳۷۲ ۲۲۹۰۹ ۱۳۵۹ اسداله ۳۲۲۲۴۴۶۳ ۹۱۷۱۰۶۶۲۸۷ IR090120000000000006163217 ملت
شهباز صادقی نیا ۲۲۹۷۴۳۸۸۳۴ ۴۶۵ ۱۳۴۳ علیرضا ۳۷۳۹۵۲۳۴ ۹۱۷۹۱۱۵۱۰۰ IR960112001000000325153084 ملت
فرح ناز صادقی نیا ۲۲۹۷۵۰۶۹۵۳ ۱۱۱۵ ۱۳۴۷ ولی
کیانوش خواجه ۱۸۱۸۹۶۳۱۰۸ ۱۱۲۴ ۱۳۴۰ محمد ۳۶۳۰۹۱۶۶ ۹۱۷۷۱۳۵۲۶۹ IR020014040000310005647733 مسکن
افسانه حسین نژاد ندائی ۱۸۱۹۰۴۰۰۲۱ ۱۴۵۶ ۱۳۴۳ احمد
امیرحسین خواجه ۲۲۸۲۵۸۶۷۴۳ ۱۳۷۷ کیانوش
حسین آوند ۲۲۹۶۶۴۴۰۳۱ ۱۰۴۵ ۱۳۳۷ نجف ۳۶۴۷۵۴۴۴ ۹۱۷۱۱۷۶۲۸۳ IR040120000000000235905114 ملت
طاهره حسن زاده ۲۲۹۱۶۰۸۸۳۵ ۹۹۴۱ ۱۳۴۳ رسول
کاظم کیانیانی ۲۳۷۰۳۳۹۵۸۶ ۳۴۲۴۵ ۱۳۴۰ محمد ۳۸۳۸۵۹۱۵ ۹۱۷۱۱۷۱۴۸۱ IR910190000000206213166004
لیلا بید خام ۲۲۹۰۹۷۷۲۵۱ ۹۷۸۹۰ ۱۳۴۴ ایرج
شیوا کیانیانی ۲۲۸۲۲۳۸۹۹۰ ۱۳۷۵ کاظم
فرشید محقق زاده ۲۲۹۸۵۱۷۷۹۷ ۱۰۵۶ ۱۳۶۳ امراله ۳۸۳۸۵۹۱۵ ۹۱۷۱۱۷۱۴۸۱ IR910190000000206213166004
یداله کاردانیان ۲۳۷۰۲۱۴۶۸۶ ۲۱۴۵۶ ۱۳۱۷ رضا ۳۸۲۲۷۱۳۳ ۹۱۷۷۱۴۱۲۰۵ IR690120000000000004471427 ملت
فاطمه مرادیان ۲۳۷۰۲۳۳۰۸۷ ۲۳۲۹۳ ۱۳۲۸ علیداد
رحیم اسدپور ۵۱۳۹۴۲۷۵۷۵ ۴۵۶ ۱۳۳۶ حسن ۳۸۴۳۶۹۱۷ ۹۱۷۳۰۸۶۴۵۵ IR220180000000000784066118
سینا اسدپور ۲۲۸۰۵۸۰۹۵۰ ۱۳۶۹ رحیم
سید رضا فهیمی (۰۰)۳۰۱۳۳۶۰۲ ۱۳۳۷۴ ۱۳۳۸ سید ناجی ۳۸۴۳۶۹۱۷ ۹۱۷۳۰۸۶۴۵۵ IR220180000000000784066118
زهرا شجاعی زرقانی ۲۲۹۵۹۲۶۳۴۳ ۱۶۹ ۱۳۳۷ لطف اله ۳۸۴۳۶۹۱۷ ۹۱۷۳۰۸۶۴۵۵ IR220180000000000784066118
احمدرضا ایزدخواه ۲۲۹۵۸۳۴۹۰۲ ۲۸۶ ۱۳۲۹ میرزاآقا ۳۲۲۲۳۵۰۴ ۹۱۷۱۱۷۷۰۵۴ IR560120000000001325991610 ملت
معصومه خلقی نژاد ۲۲۹۷۳۴۹۱۱۴ ۱۱۷ ۱۳۳۸ علی اکبر
سمیرا ایزدخواه ۲۲۸۰۵۰۶۶۴۵ ۱۳۶۹ احمدرضا
امیر ایزدخواه (۰۰)۶۲۹۱۸۸۸۵ ۹۷۵۹ ۱۳۶۰ احمدرضا
عباس نعمت اللهی ۲۲۹۱۱۷۶۸۲۱ ۶۵۲۷ ۱۳۴۲ غلامحسین ۳۸۲۲۳۲۸۲ ۹۱۷۱۳۱۸۱۵۰ IR160180000000005715062293 تجارت
لیلا مهدی یار (۰۰)۴۳۹۳۲۰۱۰ ۵۳۶ ۱۳۴۶ رحمت اله
نیلوفر نعمت اللهی ۲۲۸۰۵۹۳۵۴۸ ۱۳۶۹ عباس
شادی نعمت اللهی ۲۲۸۲۲۸۴۹۶۸ ۱۳۷۵ عباس
علیرضا زارعی ۲۲۹۶۰۲۱۹۶۴ ۴۰۶ ۱۳۴۴ علی ۳۸۳۰۵۵۱۳ ۹۱۷۳۱۴۹۰۷۰ IR
سوسن محمدرضایی ۱۸۱۸۴۵۹۲۲۱ ۴۱۸ ۱۳۴۹ امراله
محمد زارعی ۲۲۸۲۴۵۱۱۵۵ ۱۳۷۶ علیرضا
شاهپور جمشیدی ۲۲۹۰۸۲۷۴۷۹ ۸۲۸۷۲ ۱۳۱۴ مهدی ۳۲۲۲۵۱۹۴ IR560120020000002056197592 ملت
احسان محمدی ۶۸۳۹۸۸۹۷۹۳ ۶ ۱۳۶۳ عباس ۳۷۸۲۸۴۱۳ ۹۱۷۸۸۶۹۴۶۰ IR720120000000004614322556 ملت
سیده مرضیه محسنی کواری ۲۲۸۱۲۴۲۶۹۲ ۱۳۷۱ سیدالماس
محمدرضا کریمی مطلق ۲۲۹۷۳۹۱۸۴۶ ۹۵۶ ۱۳۴۰ منصور ۳۲۶۴۶۵۵۷ ۹۱۷۶۸۵۵۱۵۹ IR180151000007300003273987 سپه
مریم کریمی چافوجانی ۲۲۹۵۲۱۵۳۰۷ ۲۷۳ ۱۳۴۶ ابراهیم
علی اصغر دوکوهکی ۲۲۹۹۴۸۴۵۴۱ ۷ ۱۳۵۰ غفار ۳۶۷۰۴۰۹۹ ۹۱۷۷۱۷۹۰۱۹ IR400180000000005793080028
مریم دوکوهکی ۲۲۹۲۲۲۶۴۶۴ ۶۶۸ ۱۳۵۵ مهراب
محمدرضا دوکوهکی ۲۲۸۱۹۶۱۶۰۵ ۱۳۷۴ علی اصغر
زهرا دوکوهکی ۲۲۸۳۳۳۵۸۷۶ ۱۳۸۰ علی اصغر
غفار دوکوهکی ۲۲۹۲۲۲۳۷۵۹ ۳۷۵ ۱۳۱۵ قنبر
وحید آزاد ۲۲۹۲۲۱۹۷۱۹ ۳۲۸ ۱۳۵۸ جبار ۳۶۲۱۶۸۴۸ ۹۱۷۱۱۷۰۵۲۶ IR390150000001885800012302 سپه
سیما کشاورز ۲۳۰۱۲۶۵۱۸۸ ۱۹۳ ۱۳۶۶ سیروس
سعید آزاد ۲۳۰۱۲۶۵۰۶۴ ۱۸۱ ۱۳۶۶ جبار ۳۶۲۱۶۸۴۸ ۹۱۷۱۱۷۰۵۲۶ IR390150000001885800012302
نرگس جعفرزاده ۲۲۸۰۶۱۷۸۲۱ ۱۳۶۹ داراب
امین مظلوم ۲۳۰۱۱۷۹۳۷۰ ۵۲۴۶ ۱۳۶۵ سیروس ۳۸۳۰۲۰۷۹ ۹۱۷۸۹۶۶۱۷۴ IR320140040000710108882527 ملی
سمیرا ندیم ۲۳۰۰۷۷۷۱۶۹ ۸۵۵۶ ۱۳۶۵ پرویز
حبیب پاکدل ۲۳۷۱۷۹۱۷۰۹ ۲۶۳ ۱۳۳۵ کاظم ۳۸۲۲۷۲۸۴ ۹۱۷۱۱۱۰۸۰۸ IR360190000000107526618003 صادرات
لیلی آتشی ۴۷۲۳۳۲۱۲۶۸ ۴ ۱۳۵۱ صمد
پیمان پاکدل ۲۳۰۱۲۲۵۸۸۷ ۹۷۷۷ ۱۳۶۷ حبیب ۳۸۲۲۷۲۸۴ ۹۱۷۷۰۶۸۶۰۶ IR360190000000107526618003
نامدار اطمینان ۲۴۳۱۶۰۷۸۸۷ ۱۶۶۳ ۱۳۴۰ صیاد ۳۸۳۰۵۳۲۶ ۹۱۷۱۱۱۳۶۱۴ IR360170000000100127252009 ملی
فاطمه نعمتی نورغان ۲۲۹۷۴۹۱۱۳۱ ۱۳۳۱ ۱۳۴۶ امراله
مریم اطمینان ۲۲۸۱۲۶۸۳۵۷ ۱۳۷۱ نامدار
داریوش آژند ۲۳۷۰۷۱۲۹۸۸ ۲۷۸۱ ۱۳۳۴ احمد ۳۶۲۶۶۵۴۹ ۹۱۷۷۱۴۰۵۲۸ IR510130100000000001476336 رفاه
افسانه پیران ۲۳۷۰۳۳۰۶۶۱ ۳۳۳۶۳ ۱۳۴۲ حبیب
مرتضی شایان شریف ۲۲۹۲۰۵۷۰۳۴ ۳۱۴۷ ۱۳۵۱ عبدالرضا ۳۷۲۴۲۵۴۸ ۹۱۷۹۵۹۳۶۰۰ IR710520000058380100004256 قوامین
فاطمه کارگر ۲۲۹۹۵۳۱۳۴۳ ۳۱ ۱۳۵۹ قربانعلی
متین شایان شریف ۲۲۸۴۲۸۷۱۵۸ ۱۳۸۵ مرتضی
عباس سیفی ۲۲۹۵۹۸۷۰۰۸ ۱۱۲۰ ۱۳۴۱ کریم ۳۶۳۲۴۱۱۳ ۹۱۷۱۱۲۰۸۳۴ IR160120000000000173038108 ملت
حاجیه پورخانعلی ۵۹۴۹۵۰۸۸۷۴ ۳۵۹۰ ۱۳۴۱ قدرت
ایمان مهدی یار ۲۲۹۸۷۴۲۵۹۲ ۱۰۱ ۱۳۶۲ صمد ۳۸۴۲۷۲۴۶ ۹۱۷۷۱۵۳۳۹۶ IR040150000001304300475605 سپه
مرضیه دهقان ۲۲۹۸۱۸۷۷۶۲ ۱۷۷۵ ۱۳۶۳ علی همت
رضا خاکپورنیا ۲۲۹۷۴۸۲۴۴۲ ۴۶۱ ۱۳۴۶ محمد ۳۸۴۲۹۷۹۰ ۹۱۷۱۱۷۱۶۳۴ IR400190000000104241206009 صادرات
سایه نیک عهد ۲۲۹۶۰۴۳۵۴۲ ۱۱۵۵ ۱۳۴۵ کریم
سام خاکپورنیا ۲۲۸۲۱۲۴۷۱۵ ۱۳۷۵ رضا
محمد شکرانه ۲۲۹۱۵۲۶۴۷۲ ۱۷۱۷ ۱۳۳۲ نصراله ۳۲۲۴۶۲۲۶ ۹۱۷۱۱۷۶۲۸۵ IR840150000000730800068901
خدیجه رحیمی (۰۰)۴۲۷۵۵۷۲۷ ۲۷۴۷ ۱۳۴۰ محمدباقر ۳۲۲۴۶۲۲۶
امیرحسین شکرانه ۲۲۸۲۶۷۸۳۰۳ ۱۳۷۷ محمد
عطیه آتشی ۲۲۹۰۸۵۱۰۷۸ ۸۵۲۷۰ ۱۳۱۲ عبدالرسول
محمدصالح اعتماد ۴۷۲۲۳۸۸۴۷۴ ۲۱۵۱۷ ۱۳۳۹ مهدی ۳۸۲۱۱۴۰۰ ۹۱۷۷۰۸۳۸۵۸ IR270180000000000797075280 تجارت
زهرا مینا ۲۲۹۰۹۸۱۰۴۴ ۹۸۲۶۸ ۱۳۴۲ ابوالقاسم
حسین مرادیان ۲۲۹۵۳۰۸۲۳۲ ۱۸۰ ۱۳۵۲ ابوالحسن ۳۸۲۳۵۳۲۶ ۹۱۷۱۱۲۸۴۶۹ IR870120000000000005667986 ملت
زهرا محجلین ۲۲۹۷۹۸۵۵۷۶ ۱۵۸ ۱۳۵۷ محمدجواد
پردیس مرادیان ۲۲۸۲۴۲۴۰۷۷ ۱۳۷۶ حسین
پریا مرادیان ۲۲۸۳۰۰۱۸۳۸ ۱۳۷۹ حسین
ایاز حاتمی ۲۲۹۹۶۱۸۱۰۴ ۴ ۱۳۴۹ عوض ۳۸۳۲۰۱۸۸ ۹۱۷۳۱۱۰۶۳۸ IR70120000000000604569203 ملت
سهیلا رمضانی ۲۲۹۸۴۱۲۳۰۸ ۲۶۳۸ ۱۳۵۹ غریب
محمدجواد شجعان ۲۲۹۱۹۰۷۷۳۵ ۲۹۶۳ ۱۳۵۹ محمدعلی ۳۸۳۲۵۴۶۹ ۹۱۷۳۱۵۶۷۸۰ IR900170000000101830475007 ملی
محمد نورانی ۲۵۲۹۹۱۸۹۳۷ ۲۵۷۹ ۱۳۶۶ علی ۳۸۳۲۵۴۷۶ ۹۱۷۷۳۸۰۴۰۷ IR410150000001304300159010 سپه
الهام اکبری ۲۲۹۴۱۱۷۷۷۰ ۱۱۵۰۲ ۱۳۶۷ داوود
محمدهاشم علمدار ۲۲۹۲۱۰۱۷۰۱ ۴۹۳ ۱۳۴۸ خلیل ۳۸۲۴۹۹۹۵ ۹۱۷۱۱۱۱۷۱۰ IR480160000000000407068491 کشاورزی
فلور قدومی زاده (۰۰)۶۴۰۲۸۳۰۵ ۳۹۹۵ ۱۳۵۳ احمد
مجید زندی ۴۲۶۸۸۶۰۴۹۵ ۸۰۸۱ ۱۳۵۹ علی ۳۸۴۲۱۷۹۹ ۹۱۷۱۰۵۷۹۳۰ IR640190000000101952202002 صادرات
میترا کوه کن ۴۲۶۹۶۰۳۴۵۱ ۱۵۶۹ ۱۳۶۲ کیکاووس
یسنا زندی ۲۲۸۶۴۲۰۲۰۳ ۱۳۹۲ مجید
علیرضا جمشیدی مهر ۲۲۹۶۵۷۶۳۸۹ ۱۱۱۱ ۱۳۳۲ عبدالرسول ۳۲۲۲۴۷۳ ۹۱۷۲۱۷۵۶۱۲ IR170120000000006180168453 ملت
مرضیه نمازی ۲۲۹۵۰۸۶۱۳۲ ۷۰ ۱۳۳۵ اکبر
علی مسدد ۲۲۹۵۹۰۹۴۶۵ ۸۴۲ ۱۳۳۵ جعفر ۳۷۳۶۱۵۱۱ ۹۱۷۱۱۷۵۸۲۳ IR820170000000100629041008
سهیلا قدرت الهی فرد ۲۲۹۱۵۷۷۹۵۶ ۶۸۵۳ ۱۳۴۱ علی محمد
حیدر کریم پور ۲۳۷۰۳۰۵۲۱۵ ۳۰۷۰۲ ۱۳۴۱ عبدل ۳۸۲۱۱۴۳۲ ۹۱۷۳۰۰۵۰۸۹ IR550190000000100075533004 صادرات
داریوش ملک کازرونیان ۲۲۹۶۸۳۲۷۵۱ ۵۱ ۱۳۵۳ هوشنگ ۳۸۳۲۹۱۹۹ ۹۱۷۳۱۲۰۶۳۷ IR040151000013040000322436
شهناز موسوی ۱۵۳۲۷۳۷۷۸۵ ۹۵۳ ۱۳۶۰ علی
فریده آرمند ۲۳۷۰۲۵۳۲۳۱ ۲۵۴۸۷ ۱۳۳۴/۷/۱ جواد
هوشنگ ملک کازرونیان ۲۳۷۰۷۱۰۲۲۵ ۲۵۱۰ ۱۳۲۶ حسن
کیانوش ملک کازرونیان ۲۲۸۳۲۲۷۲۶۷ ۱۳۸۰ داریوش
بهراد ملک کازرونیان ۲۲۸۶۳۵۷۳۵۸ ۱۳۹۲ داریوش
حسن زارع ۲۴۳۱۹۰۳۶۵۶ ۱۷۷۷ ۱۳۵۹ حیدر ۳۸۳۱۴۸۲۱ ۹۱۷۱۰۴۹۸۹۴ IR400170000000106412423003 ملی
فاطمه صفری ۲۲۹۷۰۹۰۴۶۳ ۱۹۷۱ ۱۳۶۳ خیراله
علیرضا زارع ۲۲۸۴۹۹۷۷۷۵ ۱۳۸۷ حسن
علیرضا معصومی ۲۲۹۶۰۹۰۹۰۷ ۹۹۹ ۱۳۴۹ رحیم ۳۸۲۲۶۰۰۹ ۹۱۷۱۱۸۰۵۸۷ IR20201215338532385116
سارا شفیعی ۲۲۹۷۶۷۷۳۲۴ ۶۶۰ ۱۳۵۸ عبدالرحیم
عباس طورحقیقی ۲۲۹۷۴۲۸۴۸۰ ۹۷۲ ۱۳۴۲ حیدرعلی ۳۶۲۰۴۹۸۱ ۹۱۷۳۰۰۶۱۱۲
فاطمه عبدالحسین پور شیراز ۲۲۹۷۴۹۸۰۸۱ ۶۷۸ ۱۳۴۷ منوچهر
احمد مسافر (۰۰)۳۶۴۰۴۱۲۸ ۱۶۶۳۴ ۱۳۳۹ مهدی ۳۸۲۲۶۲۶۱ ۹۱۷۱۱۲۰۷۷۸ IR380120000000001642981823 ملت
عبدالرضا مدرسی ۲۲۹۶۷۸۳۴۵۷ ۱۰۸۷ ۱۳۴۵ اصغر ۳۲۲۲۸۰۹۵ ۹۱۷۱۱۲۵۹۲۴ IR360190000000100042014001 صادرات
سمیه مدرسی ۲۲۹۸۳۹۳۸۵۰ ۸۱۲ ۱۳۵۹ محمد
یوسف مدرسی ۲۲۸۴۵۸۰۳۲۷ ۱۳۸۶ عبدالرضا
سمیه زحمتکش ۲۲۹۷۸۳۷۵۹۳ ۷۹۷ ۱۳۶۳ ابراهیم ۳۶۷۱۲۸۵۴ ۹۱۷۸۳۸۵۵۲۵ IR340160000000000631255725 کشاورزی
حسین نوروزی ۲۲۹۲۶۷۳۵۸۴ ۷۶۸ ۱۳۵۷ محمد
هدایت محسنی ۲۴۱۰۲۹۰۰۲۷ ۴۰۳ ۱۳۵۱ محسن ۳۷۳۳۵۲۸۸ ۹۱۷۳۱۷۵۵۲۵ IR230180000000005707086051 تجارت
فاطمه قاسمی پور ۲۲۹۶۹۷۴۵۷۰ ۱۱۱ ۱۳۶۰ صدراله
محمد سرورپور ۱۸۲۹۷۹۲۲۵۳ ۲۶۹ ۱۳۵۰ ناصر ۳۷۲۵۲۸۲۶ ۹۱۷۸۰۰۱۰۳۰ IR640130100000000079593112 رفاه
سهیلا موسوی ۳۵۲۰۲۲۰۲۵۳ ۲۲۵۸۷ ۱۳۵۶ احمد
علی سرورپور ۱۸۲۹۸۰۷۰۸۰ ۲۱۸ ۱۳۵۳ ناصر ۳۷۲۵۲۸۲۵ ۹۱۷۷۱۱۱۷۵۱
سیده سمیرا موسوی ۲۳۰۰۴۱۸۰۹۶ ۳۲۸۵ ۱۳۶۴ سید نوراله
محمدمهدی جمشیدی ۲۲۹۶۸۰۸۶۱۱ ۲۸۴ ۱۳۴۸ شاهپور ۳۷۲۶۴۶۱۷ ۹۱۷۱۱۳۰۷۹۳ IR980150000001304800024010 سپه
سعیده سبحانی ۲۲۹۷۶۶۲۹۸۱ ۱۳۶۰ ۱۳۵۷ نورالدین
مریم جمشیدی ۲۲۸۲۹۶۳۴۱۵ ۱۳۷۹ محمدمهدی
حمید شعله ۲۴۹۱۵۲۸۵۳۳ ۵ ۱۳۴۰ غلامحسین ۳۸۲۰۰۴۰۲ ۹۱۷۳۱۵۳۲۶۵ IR770120000000000088525566 ملت
شهرزاد جناتی ۱۸۱۷۱۶۲۰۸۱ ۱۸۸۸ ۱۳۴۸ عسکر ۳۲۲۲۷۶۷۶ ۹۱۷۱۱۸۲۶۶۰ IR140170000000340224362003
عباس نجدی ۳۵۳۹۶۱۲۱۵۷ ۷۲ ۱۳۴۳ غلامرضا
آرین نجدی ۳۴۹۰۲۰۳۳۱۳ ۱۳۷۱ عباس
آیه نجدی ۲۲۸۲۳۶۳۴۷۷ ۱۳۷۶ عباس
امیرعلی نجدی ۲۲۸۵۱۲۶۴۸۴ ۱۳۸۸ عباس
مصطفی مظفری ۲۵۴۹۵۲۴۸۷۱ ۴۴۲ ۱۳۴۱ کهندل ۳۶۲۷۵۱۸۷ ۹۱۷۳۰۸۴۹۸۴ IR170150000001400800077009 ملی
فریبا شجاعی ۲۲۹۸۸۵۲۴۰۵ ۸۵ ۱۳۴۹ یداله
رحیم دهقانی ۲۳۷۲۳۴۷۱۴۴ ۳۰ ۱۳۳۸ رمضان ۳۸۳۳۵۳۴۴ ۹۱۷۱۰۱۷۰۶۱ IR390120000000001780618888 ملت
احمدرضا نعمت الهی ۲۲۹۱۱۷۶۸۱۱ ۶۵۲۶ ۱۳۴۰ غلامحسین ۳۲۲۴۲۴۳۹ ۹۱۷۳۰۷۲۲۰۲ IR270610000000100790892540 شهر
زهرا عابدینی ۲۲۹۶۰۱۹۲۷۷ ۱۳۷ ۱۳۴۴ احمد
محمدرضا اکبرزاده ۲۲۹۸۰۳۴۹۲۳ ۳۱۰۲ ۱۳۵۸ علی اکبر ۳۸۳۰۸۷۸۴ ۹۱۷۳۱۵۸۴۰۸ IR
نگار اشرافی ۲۲۹۸۰۳۶۱۹۵ ۸۷ ۱۳۵۹ مرتضی
کاظم طاهریان فرد ۲۲۹۲۰۰۴۵۵۰ ۴۲۰ ۱۳۳۸ محمد ۳۲۲۲۹۰۳۲ ۹۱۷۵۵۹۵۱۶۶ IR700151000006320004854782 سپه
میترا خسروی ۲۲۹۵۱۵۵۵۸۴ ۱۵۸۴ ۱۳۴۲ محمد
زهرا طاهریان فرد ۲۲۸۱۶۹۲۶۳۹ ۱۳۷۳ کاظم
روح اله نعمتی ۵۴۸۹۴۱۲۳۶۴ ۱۱۲۶۰ ۱۳۵۸ شیر علی IR
زهره زارع ۵.۴۸۹۹E+10 ۲۸۹ ۱۳۶۴ اسداله
پارسا نعمتی ۲۲۸۶۱۹۰۷۸۱ ۱۳۹۱ روح اله
محمدصادق فهندژسعدی ۲۲۹۶۹۷۵۶۷۴ ۲۲۱ ۱۳۶۰ حبیب IR
زهرا فهندژسعدی ۲۳۰۱۲۱۷۸۲۵ ۸۹۷۴ ۱۳۶۶ عباس
فاطمه زهرا فهندژسعدی ۲۲۸۶۵۱۳۳۷۶ ۱۳۹۳ محمدصادق ۰
سید عبدالهادی خسروفرد ۲۲۹۶۷۲۳۹۱۸ ۵۲۷ ۱۳۴۲ سیدجعفر IR
فرزانه ستایش فر ۲۲۹۸۸۸۹۱۳۹ ۴۳۰ ۱۳۵۲ ایرج
هانیه سادات خسروفرد ۲۲۸۲۱۵۲۹۲۱ ۱۳۷۵ سیدعبدالهادی
عباس نجات ۲۲۹۱۱۹۰۷۷۶ ۷۹۲۲ ۱۳۴۴ حسین ۳۲۲۴۸۰۶۸ ۹۱۷۱۱۷۵۳۸۶ IR
مینا خلوصی ۲۲۹۲۱۰۹۴۴۹ عبدالعلی
امیرحسین نجات عباس
احمد توفیقی ۲۲۹۵۲۱۳۳۶۳ ۷۹ ۱۳۴۶ محمود ۳۸۳۰۷۸۰۲ ۹۱۷۱۸۹۴۲۲۹ IR
طاهره زنوبی پورشیرازی ۲۲۹۱۶۲۹۷۷۸ ۱۲۰۳۹ ۱۳۴۷ حاجی
محمد توفیقی ۲۲۸۲۰۱۱۳۹۲ ۱۳۷۴ احمد
حسن محمد شاه ۳۶۵۱۲۷۰۲۹۷ ۸۵ ۱۳۴۹ محمد ۳۶۳۱۲۵۶۳ ۹۱۷۳۰۴۸۴۰۹ IR050190000000210999854003 صادرات
نگین محمد شاه ۲۲۸۴۲۶۲۲۶۰ ۱۳۸۵ حسن
حسام چالاک حقیقی ۲۲۹۵۳۸۹۱۳۵ ۱۷۸۴ ۱۳۵۶ جواد ۳۲۲۲۳۰۰۱ ۹۱۲۲۲۴۶۳۸۷ IR530151000006320004848589 سپه
هادی همتی سروستانی ۲۲۹۵۴۵۰۶۴۰ ۱۴۰۴ ۱۳۵۸ غلامحسین ۳۲۲۴۶۳۶۴ ۹۱۷۱۱۷۸۴۰۴ IR320150000000776800090001 سپه
اعظم توکلی نیک ۲۲۹۹۹۷۲۶۸۴ ۳۰۵ ۱۳۶۰ قاسم
مهدی غلام زاده محمودی ۲۲۹۸۱۰۶۹۰۸ ۳۰۶ ۱۳۶۱ عباس ۳۸۲۲۸۸۳۵ ۹۱۷۷۱۱۱۱۳۰ IR930120000000004013150516 ملت
حسین رضایی ۲۳۷۱۶۲۵۲۸۰ ۳۴۷ ۱۳۵۳ علی بخش ۳۸۳۲۳۴۲۴ ۹۱۷۷۱۳۰۷۳۴
فاطمه رشیدی ۲۲۹۵۵۳۹۵۰۱ ۱۹۹۰ ۱۳۶۱ سیاوش
کریم زارعیان ۲۲۹۶۸۵۲۴۶۷ ۹۸۸ ۱۳۵۴ حسین ۳۸۳۰۷۹۲۰ ۹۱۷۳۱۷۳۲۲۹ IR800180000000000717061160 تجارت
مرضیه ستار ۲۲۹۶۹۵۹۸۷۳ ۱۷۶۲ ۱۳۵۹ عباس قلی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *