قابل توجه کلیه همکاران استوک فروش(اوراقی)
۱۳۹۳/۰۴/۰۱
بازیهای فوتسال جام رمضان یادبود شهداء اصناف
۱۳۹۳/۰۴/۰۱

اظهارنامه های تسلیمی هر یک از مودیان که با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شود، مشمول طرح خوداظهاری خواهد بود. شرایط خوداظهاری در این دستورالعمل بدین شرح است:

۱- ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۲ به صورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی WWW.TAX.GOV.IR ، بخش اظهارنامه الکترونیکی در موعد مقرر قانونی. ضمنا ضرورتی به تسلیم پرینت اظهارنامه بصورت کاغذی به ادارات امورمالیاتی نخواهد بود و کد رهگیری دریافتی از سامانه در تاریخ ارسال، به عنوان رسید تسلیم اظهارنامه می باشد.
۲- اظهارنامه مالیاتی شامل «ترازنامه و حساب سود و زیان» برای هر یک از مودیان بند الف، حساب درآمد و هزینه برای هر یک از مودیان بند ب و خلاصه وضعیت درآمد و هزینه سالانه برای هریک از مودیان بند ج ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم تکمیل، شده باشد.
۳- در موارد تقسیط مالیات ابرازی، پرداخت حداقل چهل درصد مالیات بصورت نقد بهمراه اظهارنامه و مابقی در ۶ قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه ۱۳۹۳ تقسیط و پرداخت گردد.ضمنا مودیان محترم مالیاتی می توانند برای پرداخت نقدی، بدون مراجعه حضوری به واحدهای مالیاتی و بانک، از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی WWW.TAX.GOV.IR ، بخش پرداخت الکترونیکی مالیات اقدام نمایند.
۴- مودیان محترم مالیاتی برای تقسیط باقیمانده مالیات ابرازی حداکثر تا پایان مردادماه به ادارات امورمالیاتی مربوطه مراجعه نمایند.عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ مالیات قطعی برای مودیانیکه در چارچوب خوداظهاری، اظهارنامه تسلیم نموده اند، نخواهد بود و درصورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر، از تاریخ سررسید (تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده ۱۹۰ ق.م.م خواهد بود.

۵- مودیان موضوع بندهای الف و ب موضوع ماده ۹۵ ق.م.م که پرونده آنها بعنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد و همچنین سایر مودیانی که اظهارنامه آنها خارج از چارچوب این دستورالعمل تسلیم شده است چنانچه دفتر روزنامه و کل و یا درآمد و هزینه حسب مورد برای عملکرد سال ۱۳۹۲ ثبت و تحریر ننموده باشند جرایم مربوطه قابل بخشودگی نخواهد بود.
۶- اظهارنامه هایی که مالیات ابرازی عملکرد سال ۱۳۹۲ آنها نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۱ از حداقل به شرح زیر کمتر نباشد، با رعایت بندهای ۱ الی ۳ فوق مشمول خوداظهاری خواهد بود.
مودیانی که میزان مالیات عملکرد سال ۱۳۹۱ آنان تا مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد میزان مالیات سال ۱۳۹۲ آنان ۴ درصد رشد داشته و ۴ درصد نیز برای رسیدگی نمونه گیری می شود.

مودیانی که میزان مالیات عملکرد سال ۱۳۹۱ آنان از مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تا مبلغ 

۳۰/۰۰۰/۰۰۰میلیون ریال می باشد، میزان مالیات سال ۱۳۹۲ آنان ۹ درصد رشد داشته و ۵ درصد نیز برای رسیدگی نمونه گیری می شود.
مودیانی که میزان مالیات عملکرد سال ۱۳۹۱ آنان از مبلغ

۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال و بالاتر می باشد میزان مالیات سال ۱۳۹۲ آنان ۱۴ درصد رشد داشته و ۸ درصد نیز برای رسیدگی نمونه گیری می شود.
تبصره: مودیانیکه پرونده عملکرد سال ۱۳۹۱ آنها تا تاریخ تسلیم اظهارنامه( حداکثر ۳۱/۴/۱۳۹۳) به قطعیت نرسیده باشد، پیش پرداخت موضوع بند ۳ فوق حداقل بمیزان سی درصد مالیات تشخیصی سال ۱۳۹۱ بوده و مانده بدهی مالیات ابرازی سال ۱۳۹۲ حداکثر تا پایان دی ماه سال جاری تقسیط خواهد شد.
لازم است مودی و اداره امورمالیاتی مربوطه به گونه ای برنامه ریزی نمایند که مالیات مذکور حداکثر تا پایان شهریورماه سال جاری به قطعیت رسیده و بهمراه بدهی مالیاتی قطعی شده سنوات گذشته، تا پایان سال ۱۳۹۳ پرداخت یا ترتیب پرداخت داده شود.
بدیهی است درصورت عدم مراجعه هریک از مودیان برای قطعیت مالیات عملکرد ۹۱ تا پایان شهریورماه سال جاری، مالیات تشخیصی سال ۱۳۹۱ ملاک عمل برای پذیرش شرایط خوداظهاری سال ۱۳۹۲ خواهد بود.
مودیان مالیاتی نمونه برای رسیدگی، طبق جدول فوق و با درنظر گرفتن میزان مالیات ابرازی، سوابق مالیاتی و نوع فعالیت، توسط اداره کل امورمالیاتی بعنوان نمونه انتخاب و رسیدگی خواهند شد، مشروط بر اینکه در دوسال اخیر بعنوان نمونه انتخاب و رسیدگی نشده باشند.
اتحادیه هایی که تمایل داشته باشند فهرست اعضاء خارج از طرح خوداظهاری و نمونه انتخابی برای رسیدگی خود را دریافت نمایند، سازمان امورمالیاتی مودیان مالیاتی فهرست مذکور را بر اساس فایل ارسالی اتحادیه مربوط که شامل نام، نام خانوادگی، شماره ملی، کدپستی و نشانی خواهد بود را به اتحادیه مذکور اعلام خواهد نمود.
سایر شرایط: ۷- با عنایت به آگهی منتشره در روزنامه های کثیرالانتشار در نیمه اول سال ۱۳۹۲، مودیانیکه ظرف ۵ سال متوالی (عملکرد سال های ۸۷ تا ۱۳۹۱) مالیات آنها براساس خوداظهاری یا توافق قطعی شده است، مالیات آنها برای عملکرد سال ۱۳۹۲ مشمول خوداظهاری موضوع این دستورالعمل نبوده و از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.
۸- مودیان ردیفهای ۱ الی ۷ و ۱۲ موضوع بند الف ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول خوداظهاری نبوده و پرونده آنها کلا توسط اداره امورمالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد.
۹- مودیانی که اظهارنامه آنها بعنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند درصورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از ۱۵ درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده ۱۹۴ ق.م.م خواهند بود.
۱۰- در اجرای مقررات ماده ۲۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه پس از قبولی اظهارنامه و صدور برگ مالیات قطعی طبق اسناد و مدارک بدست آمده ثابت شود مودی فعالیتهایی داشته که درآمد آن را کتمان نموده است، در این صورت مالیات مابه التفاوت برابر مقررات مطالبه و وصول خواهد شد.
۱۱- مبنای تشخیص عمده فروشی مودیان، پروانه کسب صادره یا فهرست عمده فروشان که تا پایان ۱۳۹۱ از سوی اتحادیه ذیربط به اداره امورمالیاتی تسلیم شده باشد، خواهد بود.در مورد آن دسته از مودیانی که فاقد اتحادیه می باشند و یا وضعیت کسبی اعضاء اتحادیه از حیث عمده یا خرده فروشی در پروانه کسب صادره مشخص و تصریح نشده و یا فهرست مورد اشاره تا پایان سال ۱۳۹۱ تسلیم نشده باشد، ملاک سوابق پرونده مالیاتی و فعالیت مودی است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *