۱۳۹۱/۰۹/۲۹

پیشگیری وکنترل دیابت

احتراما حسب نامه شماره ۲۱۶۱-۸/۹۱مورخ ۱۹/۹/۹۱بنیاد بین المللی پیشگیری وکنترل دیابت به استحضار میرساند
۱۳۹۱/۰۹/۱۵

www.lemo.ir

همکار گرامی:اطلاعات شما توسط اتحادیه بصورت رایگان در سایت اطلاع رسانی لیمو ثبت گردید.
۱۳۹۱/۰۴/۰۴

ثبت نام هنرستان فنی وحرفه ای اصناف

هنرستان فنی وحرفه ای اصناف شیراز ثبت نام خود را برای کلاسهای اول عمومی ودوم وسوم حسابداری وکامپیوتر