روز ۱۳۹۱/۱۰/۱۷پایگاه مقاومت بسیج اتحادیه لوازم یدکی اتومبیل شیراز  بنام سردار شهید محمد هادی گلتاجی با حضور خانواده شهید ،هیئت رئیسه مجمع امور صنفی  شیرازومسئولین سپاه فجر فارس ، افتتاح گردید

 روز۲۵دی ماه سال ۱۳۹۰ ساعت ۹صبح برادر تخریب چی محمد هادی گلتاجی که در منطقه چزابه شهرستان بستان درحالی که با دیگر همکاران مشغول عملیات مین زدایی بودندبر اثر رفتن روی مین ضدتانک وجراحت شدید که باعث قطع دست وپای راست ایشان از زانو وپای چپ تازیر زانو شد درساعت ۱۱صبح به شهادت رسید

شهیدگلتاجی از تخریب چیان دوران دفاع مقدس وازبرادران بازنشسته سپاه بودکه  به منطقه اعزام شده بود

تصاویری از حاشیه مراسم افتتاح پایگاه مقاومت اتحادیه لوازم یدکی اتومبیل شیراز بنام سردار شهید  محمد هادی گلتاجی

SDC10288 SDC10289 SDC10290 SDC10291 SDC10306 SDC10301 SDC10294 SDC10293 SDC10292