انشاءاله در طی سال ۱۳۹۳ اولین شماره ماهنامه اینترنتی صبا (ویژه اتحادیه لوازم یدکی اتومبیل شیراز ) با هدف کمک به رشد فرهنگ کسب وکار ومدیریت در واحدهای صنفی  منتشر خواهد شد وهمکاران شما در اتحادیه لوازم یدکی اتومبیل شیرازدست کمک ویاری  کلیه همکاران را جهت هر چه  پر بارتر نمودن این  ماهنامه می فشارند.

با تشکر:روابط عمومی اتحادیه لوازم یدکی اتومبیل شیراز