مواردی از قانون نظام صنفی برای مزید اطلاع شما

 • افراد صنفی موظفند قبل از تا سیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه ، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمایند

 • افراد صنفی مکلفند در هر سال عوارض کسب پیشه ، حق عضویت اتحادیه و مالیات خود را بپردازند

 • افراد صنفی عرضه کننده کالاها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد قیمت را به طور روشن و مکتوب و به گونه ای که برای همگان قابل رویت باشد اعلام کنند.

 • هر فرد صنفی در مقابل دریافت بهاءو اجرت یا دستمزد باید صورتحسابی شامل: نام و نشانی واحد صنفی-تاریخ-مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کالای فروخته شده یا خدمات انجام شده را به مشتری تسلیم دارد.

 • فرد صنفی مسئول انطباق کیفیت و کمیت هر نوع کالای عرضه شده یا خدمت ارائه شده با وجه یا اجرت دریافتی مندرج در صورتحساب است

 • در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد محل و مجوز کسب خود را به دیگری واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم دارداتحادیه در صورت واجد شروط قانونی بودن فرد معرفی شده و با رعایت سایر مقررات پروانه کسب متقاضی را باطل و پس از انجام مراحل قانونی، پروانه جدید به نام فرد معرفی شده صادر می کند

 • در صورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشی از واحد صنفی متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آنها مایل باشند، در صورت دارا بودن شروط فردی می توانند ظرف مدت ۲ سال نسبت به اخذ پروانه کسب با رعایت مقررات اقدام کنند. پس از انقضاء مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است و محل کسب پلمپ می شود

________________________________________
مواردی که انجام یا عدم انجام آنها موجب تعطیلی و پلمپ مغازه می گردد

 •   اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده است.

 • تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت ۱۵ روز.

 •   عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه.

 •   عدم اجرای مصوبات و مقررات قانونی که به وسیله اتحادیه ها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است.

 •   تاسیس واحد صنفی بدون اطلاع و موافقت اتحادیه مربوطه.

 •   عدم تمدید پروانه کسب در پایان مدت اعتبار پروانه قبلی.

________________________________________

 • قبل از پایان مهلت اعتبار پروانه کسب خود جهت تمدید و تجدید آن اقدام فرمائید. اهمال و سهل انگاری در این امر برای شما موجب بروز مشکل و در نهایت خدای نکرده باعث پلمپ محل کسب می گردد

 • هزینه های جاری اتحادیه ا ز محل دریافت حق عضویت های شما تامین می شود. پرداخت به موقع حق عضویت های سالانه، بهترین نوع یاری شما در جهت گردش مطلوب امور جاری اتحادیه و در نتیجه ارائه خدمت به شماست.

 • از گرانفروشی، ارزان فروشی غیر منطقی و نا معقول، عرضه اجناس غیر اصلی به جای اصلی، برخورد غیر محترمانه و نا مطلوب با مشتریان جداً احتراز فرمائید. زیرا اینگونه کارها را در شان و شخصیت بالای همصنفان خود نمی دانیم

 •  صدور فاکتور در دو نسخه آرم دار یا کامپیوتری یا با مهر فروشگاه و نصب صندوق مکانیزه.

 • نصب پروانه کسب در محل کسب به نحوی که قابل رویت باشد.

 •  بدون اطلاع اتحادیه اقدام به جابجایی محل کسب نکنید.

 •  بدون اطلاع اتحادیه اقدام به گرفتن شریک یا مباشر نکنید.

 • بدون اطلاع اتحادیه اقدام به اجاره محل به صورت دائم و یا موقت نکنید.

 •  به هر دلیل که مجبور به بستن و تعطیلی محل کسب هستید اتحادیه را در جریان قرار دهید.

 • در صورت تمایل هر یک از اعضاء جهت کشیک نوروزی و استفاده از تسهیلات آن دو ماه قبل از پایان سال کتباً تقاضای خود را تسلیم اتحادیه نمایید.

 •  از تداخل صنفی جدا خودداری فرمایید.

 • چنانچه از طرف ارگان یا اتحادیه ای اخطاریه یا نامه ای جهت حضور در اتحادیه یا ارگان دریافت نمودید، اتحادیه خود را از این امر آگاه فرمائید.