گردش صدور پروانه کسب براساس آئین نامه اجرائی تبصره ۱ ماده۱۲ قانون نظام  صنفی                                                                                                              
عنوان
ردیف
 اقدامات
مستند قانونی
شرح اقدامات
مرحله اول
۱
درخواست کتبی متقاضی پروانه کسب
ماده ۱
۱ ـ هر فردی که قصد راه اندازی واحد صنفی داشته باشد باید قبل از سپردن هر گونه تعهد ، اجاره و خرید محل  جهت اخذ مجوز به اتحادیه صنفی مربوطه مراجعه نماید.۲ ـ درخواست براساس فرم شماره ۱
۲
ثبت درخواست در دفتر مخصوص اتحادیه
ماده ۲
۱ ـ درج شماره ثبت و تاریخ در فرم شماره ۱ ۲ ـ ثبت فرم درخواست در همان روز
۳
ارائه رسید به متقاضی مبنی بر دریافت تقاضای پروانه کسب
ماده ۲
ارائه رسید برابر فرم شماره ۲
۴
بررسی تقاضا توسط اتحادیه
تبصره ۱ ماده ۲
ارجاع درخواست به کمیسیون بازرسی برابر فرم شماره ۱ توسط رئیس و در غیاب وی نائب رئیس اتحادیه
۵
بازدید از محل واحد صنفی توسط کمیسیون بازرسی و ارائه گزارش به اتحادیه
تبصره ۱ ماده ۲
۱ ـ ارائه گزارش برابر فرم شماره ۳۲ـ تطابق دقیق کد پستی ، پلاک ثبتی ، کروکی محل و آدرس گزارش بعهده رئیس کمیسیون بازرسی اتحادیه می باشد.۳ ـ رعایت حریم صنفی برابر مصوبه کمیسیون نظارت
۶
طرح درخواست  پروانه کسب در جلسه هیئت مدیره
تبصره ۱ ماده ۲
۱ـ تصمیم گیری هیات مدیره براساس درخواست متقاضی، گزارش کمیسیون بازرسی و با تنظیم صورتجلسه و رای اکثریت اعضای هیئت مدیره ۲ ـ موافقت یا عدم موافقت اتحادیه برابر فرم شماره ۴
۷
پاسخ کتبی اتحادیه به متقاضی پروانه کسب
تبصره ۱ ماده ۲
۱ ـ پاسخ مثبت اتحادیه به متقاضی برابر فرم شماره ۵۲ ـ پاسخ منفی برابر فرم شماره ۶۳ ـ مهلت اجرای این بند حداکثر ۱۵ روز( با احتساب ایام غیر تعطیل «اداری» ) از تاریخ وصول درخواست متقاضی به دفتر اتحادیه  می باشد و عدم اعلام نظر کتبی اتحادیه به منزله پاسخ مثبت اتحادیه تلقی می گردد. ۴- در صورت مثبت بودن پاسخ اتحادیه ، متقاضی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیل و به اتحادیه تسلیم دارد در غیر اینصورت متقاضی جدید محسوب می گردد.۵- در صورت متقاضی جدید محسوب شدن، پاسخ استعلامات تا پایان سال صدور پاسخ اعتبار دارد.
مرحله دوم  ارائه مدارک
۸
ارائه فتوکپی یکی از مدارک ذیل جهت تعیین وضعیت ملکی محل صنفی شامل : ۸ ـ ۱ ـ سند مالکیت به نام متقاضی ۸ ـ ۲ ـ  اجاره نامه رسمی به نام متقاضی ۸ـ ۳ ـ  اجاره نامه عادی ( با اخذ تعهد محضری ) ۸ ـ ۴ ـ مبایعه نامه به نام متقاضی۸ ـ ۵ ـ قرار داد اجاره محل کسب با ادارات و سازمانهای دولتی ، نهادها ، شهرداری ، شرکت های تعاونی مسکن  و شرکتهای خاص صنفی، شرکتهای تحت پوشش سازمانهای دولتی ونهاد ها
بند ۲ ماده ۳
۱ ـ مسئولیت تطبیق فتوکپی با اصل مدارک  به عهده اتحادیه می باشد و تصاویرمدارک باید ممهور به مهر برابر با اصل و نام و امضاء تطبیق دهنده باشد . ۲ ـ اخذ تعهد محضری از دارندگان اجاره نامه عادی مبنی بر پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از کشف فساد برابر فرم شماره ۷
۹
ارائه فتوکپی یکی از  مدارک ذیل در خصوص وضعیت نظام وظیفه شامل : ۹ ـ ۱ ـ گواهی پایان خدمت ۹ ـ ۲ ـ گواهی معافیت دائم ۹ ـ ۳ ـ گواهی اشتغال به تحصیل ۹ ـ ۴ ـ گواهی معتبر مبنی بر داشتن معافیت پزشکی از حوزه نظام وظیفه ۹ ـ ۵ ـ دفترچه آماده به خدمت بدون  مهر غیبت در دوره مدت اعتبار آن
بند ۳ ماده ۳
متقاضیانی که به تحصیل اشتغال دارند ارائه گواهی اشتغال به تحصیل از سوی مراکز علمی به منزله معافیت تحصیلی تلقی می گردد.
۱۰
ارائه فتوکپی یکی از مدارک ذیل مبنی بر تجاری یا کارگاهی یا اداری بودن محل کسب ۱۰ ـ ۱ ـ پایان کار ساختمانی تجاری یا کارگاهی یا اداری محل صنفی مورد درخواست ۱۰ ـ ۲ ـ پروانه ساختمانی تجاری یا کارگاهی یا اداری محل صنفی مورد درخواست
بند ۷ ماده ۳
 در صورت عدم ارائه یکی از مدارک مذکور برابر بند ۱۲-۵ مرحله سوم اقدام گردد.
۱۱
۱۱ ـ ارائه سایر مدارک ذیل :۱۱ ـ ۱ ـ فتوکپی تمام صفحات شناسنامه۱۱ ـ ۲ ـ فتوکپی مدرک تحصیلی یا حداقل گواهی پایان تحصیلات یا سواد خواندن و نوشتن( به استثنای متقاضیانی که سن آنان از ۵۰ سال بالاتر می باشد . )۱۱ ـ ۳ ـ عکس (۴×۳)  ۱۲ قطعه۱۱ ـ ۶ ـ فیش واریز مبلغ حداکثر۵ برابر حق عضویت سالانه اتحادیه به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰


 بند ۱۳ ماده ۳بند ۵ ماده ۳ بند ۱۲ ماده ۳  ماده ۷ آئین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱تبصره ۲ ماده ۳ آئین نامه اجراییتبصره ۱ ماده ۳۱ ماده ۵ آئین نامه اجرایی تبصره ۱  ماده ۳۱
اتحادیه های صنفی مجازند مبالغی را به عنوان کمک های داوطلبانه از اشخاص حقیقی و حقوقی پس از صدور پروانه کسب با مجوز مجمع امور صنفی ذیربط دریافت نمایند.
مرحله سوم صدور استعلام و اخذ گواهی از دستگاههای اجرائی ذیربط
۱۲
استعلام از ادارات ذیربط و ارائه مدارک ذیل شامل :
 
 
۱۲ ـ ۲ ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر
بند ۶ ماده ۳
۲ ـ  استعلام برابر فرم شماره ۱۰
۱۲ ـ ۳ ـ عدم سوء پیشینه کیفری
بند ۴ ماده ۳
۳ ـ  استعلام برابر فرم شماره ۱۱
۱۲ ـ ۴ ـ موافقت اداره نظارت براماکن نیروی انتظامی
بند ۱۱ ماده ۳
۴ ـ  استعلام برابر فرم شماره ۱۲ و در صورتیکه متقاضی قصد انتقال،  جابجایی یا دارای پروانه کسب در رسته دیگری باشد می بایستی فرم شماره ۱-۱۲  نیز تکمیل و به دفاتر پلیس+۱۰ ارسال گردد.
۱۲ ـ ۵ ـ گواهی تجاری، اداری یا کارگاهی بودن از سوی شهرداری ( در صورت عدم ارائه پایان کار یا پروانه ساختمان تجاری ، اداری یا کارگاهی محل کسب)
بند ۷ ماده ۳
۵ ـ  استعلام برابر فرم شماره ۱۳ 
۱۲ ـ ۶ ـ گواهی گذراندن دوره آموزش از موسسه آموزش و پژوهش اصناف و بازرگانان فارس
بند ح ماده ۳۰
۶ ـ  استعلام برابر فرم شماره ۱۴ 
۱۲ـ ۷ـ ارائه هرگونه مدرک مبنی بر تشکیل پرونده یا ارائه هریک از اوراق پرداخت مالیاتی
بند ۹ ماده ۳
۷ـ در صورت ارائه هر گونه  مدرک مبنی بر تشکیل پرونده و یا اوراق پرداخت مالیات نیاز به استعلام از اداره امور مالیاتی نمی باشد در غیر اینصورت برابر فرم شماره ۱۵ استعلام گردد.
۱۲ ـ ۸ ـ گواهینامه مهارت فنی جهت مشاغل مندرج در آئین نامه تبصره۲ ماده ۱۳ قانون نظام صنفی
بند ۱۰ ماده ۳  بند ۱۲ ماده ۳
۸ ـ لیست مشاغل فنی پیوست می باشد.۹ ـ کلیه استعلامات به صورت یکجا می بایست به متقاضی ارائه شود (استعلام اداره نظارت بر اماکن پس از اخذ عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد صورت پذیرد.)۱۰ـکلیه دستگاههائی که اتحادیه  صنفی برای صدور پروانه کسب از آنها استعلام می کنند باید ظرف مدت ۱۵ روز اداری از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی خود را اعلام دارند و عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت دستگاه اجرائی می باشد. تبصره : جهت اجرای این بند ارائه رسید کتبی استعلام از دستگاه مربوطه توسط متقاضی یا رسید پست سفارشی از سوی اتحادیه الزامی است.
 
۱۲-۹- اختصاص کد شناسه صنفی ده رقمی (ملت کارت) و الصاق آن به پروانه کسب
دستورالعمل
۱۱- اختصاص کد شناسه صنفی پس از اخذ جواب مثبت کلیه استعلامات پروانه کسب صورت پذیرد.
عنوان
ردیف
 اقدامات
مستند قانونی
شرح اقدامات
مرحله چهارم   طرح پرونده تکمیل شده در هیئت  مدیره اتحادیه
۱۳
 طرح پرونده در جلسه هیات مدیره اتحادیه
آئین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۲
۱ ـ مدارک و اسناد پرونده بایدبراساس آئین نامه اجرایی ضوابط صدور پروانه کسب ابتدا توسط مدیر اجرائی بررسی و کنترل و با قانون مطابقت و برابر فرم شماره ۱۶ تائید شود . تبصره : بدیهی است بررسی و تائید پرونده صنفی توسط مدیر اجرائی موجب سلب مسئولیت قانونی هیئت مدیره و در نهایت رئیس اتحادیه نمی باشد . ۲ ـ رئیس و در غیاب وی، نائب رئیس اتحادیه برابر فرم شماره ۱۷ پرونده را جهت بررسی و اعلام نظر به هیئت مدیره ارائه می نماید . ۳ ـ هیات مدیره ضمن بررسی و کنترل گردش کار مدارک علاوه بر درج موضوع در صورتجلسه هیات مدیره موافقت خود را برابر فرم شماره ۱۸  اعلام می نماید .
عنوان
ردیف
 اقدامات
مستند قانونی
شرح اقدامات
مرحله پنجم صدور پروانه کسب
۱۴
صدور پروانه کسب با رعایت مراحل چهارگانه قبلی
   تبصره بند ۳ ماده ۳      تبصره بند ۱۳ ماده ۳      ماده ۴
۱ ـ مندرجات پروانه کسب با اسناد و مدارک موجود در پرونده مطابقت داشته باشد . ۲ ـ صدور پروانه کسب با Font  کامپیوتری واحد نگارش شود . ۳ ـ حداقل سن جهت صدور پروانه کسب برای خانم ها ۱۸ سال می باشد . ۴ ـ براساس تبصره بند ۱۰ ماده ۳ آئین نامه اجرائی ضوابط صدور پروانه کسب اگر متقاضی پروانه کسب فاقد مدرک فنی و تخصصی باشد و از طرفی واجد شروط لازم برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد با معرفی و ارائه مدرک تخصصی یک نفر شاغل در واحد صنفی ، پروانه کسب مشروط و ممهور به مهر ذیل می گردد. «این پروانه در صورت اشتغال یک نفر دارای پروانه تخصصی و فنی در واحد صنفی معتبر می باشد» ۵ ـ  صدور پروانه کسب برای افراد حقیقی و یا حقوقی با ارائه وکالتنامه  ممنوع می باشد . ۶ ـ درج  کد Isic و تکمیل کلیه محتویات مندرج در پروانه کسب. ۷ـ در صورتیکه متقاضی در سایر اتحادیه ها دارای پروانه کسب می باشد به جز یک واحد صنفی که شخصاً اداره می نماید جهت سایر واحدها ملزم به معرفی مباشر می باشد. ۸ ـ چنانچه محل مورد بازدید قبلاً دارای هر نوع پروانه کسب بوده ابتدا با اتحادیه ذیربط مکاتبه و پس از وصول تائید ابطال پروانه کسب از سوی اتحادیه مرتبط، صدور پروانه کسب جدید بلا مانع خواهد بود. ۹ ـ  برای اشخاص حقوقی ( شرکتها) و مشارکتها یک پروانه کسب به نام شرکت با ذکر نام مدیر عامل اشخاص حقوقی درخواست کننده یا احدی از شرکا در مشارکتهای مدنی که توسط سایر شرکاء کتباً امضا آنان توسط دفترخانه اسناد رسمی گواهی شده باشد در صورت احراز سایر شرایط صادر می گردد.۱۰ ـ اخذ رسید از متقاضی مبنی بر تحویل اصل پروانه کسب
سایر مقررات :
 
۱ ـ صدور کارت عضویت همزمان با صدور پروانه کسب (صدور کارت عضویت برای افراد بدون پروانه کسب ممنوع است )
ماده ۲
۲ ـ توافق واحد صنفی ذی نفع و همجوار در مورد تغییر و تعدیل حدود صنفی وجاهت قانونی ندارد.
تبصره ۱ ماده ۷
۳ ـ اتحادیه موظف است هر سه ماه یکبار گزارش کتبی در مورد متقاضیان دریافت پروانه کسب و رد یا قبول تقاضا برابر فرم شماره ۱۱ به مجمع امور صنفی جهت تسلیم به کمیسیون نظارت ارسال نماید .
ماده ۱۱
۴ ـ تغییر در محل کسب یا نوع شغل یا فرد صنفی مستلزم اخذ پروانه کسب جدید می باشد .
ماده ۱۴
۵ ـ در صورت مفقود شدن پروانه کسب صدور المثنی برای مدت باقی مانده اعتبار پروانه کسب بلامانع است .
ماده ۱۵
۶ ـ در صورت فوت صاحب پروانه کسب حقوق متعارف ناشی از واحد صنفی متعلق به ورثه است چنانچه ورثه یا نماینده قانون آنها مایل باشند در صورت دارا بودن شروط فردی می توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه کسب با رعایت مقررات اقدام نمایند بدیهی است پس از مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است .
ماده ۱۷
۷ ـ صدور کارت مباشرت مستلزم عقد قرارداد بین فرد صنفی و مباشر و بایگانی یک نسخه از قرارداد در پرونده صنفی می باشد.
تبصره ۳ ماده ۱۳
۸ ـ صاحب پروانه کسب و مباشر وی متضامناً کلیه مسئولیتهایی که قانوناً به عهده صاحب پروانه کسب می باشد را عهده دارند .
ماده ۱۸
۹ ـ صاحب پروانه کسب می تواند در هر زمان که مایل باشد نسبت به عزل مباشر خود اقدام نماید .
تبصره۲ ماده ۱۸