اعضاء هیئت مدیره اتحادیه

رئیس هیئت مدیره:سید عبدالهادی خسروفرد

نائب رئیس اول:سید نورالدین وکیلی نژاد         نائب رئیس دوم :عباس نجات

بازرس:حبیب پاکدل                                                         بازرس:کریم محمدی

خزانه دار:عبدالحسین باور                                                 دبیر:سعید ابطحی نیا

 


کارمندان اتحادیه

مدیر اجرایی:روح اله نعمتی

اموررایانه:حسن محمدشاه

حسابدار:سید علیرضا شریفی

کارمند:احمد توفیقی

بازرس :محمدصادق فهندژ

پرسنل:محمد کریم بهادر