اعضاء هیئت مدیره اتحادیه

رئیس هیئت مدیره: علی بحر پیما

نائب رئیس اول: هدایت محسنی

نائب رئیس دوم : حمید بیات ترک

بازرس: عباس نجات

خزانه دار: مهدی شیری 

دبیر: اسماعیل جهانی

عضو هیئت مدیره: غلامرضا اعتمادی دیندارلو

عضو هیئت مدیره: احمدرضا نظری