احتراماحسب نامه شماره۵۰/۲۵۱۴مورخ۶/۳/۹۱پلیس امنیت  عمومی فا.ا.فارس-اداره نظارت بر اماکن عمومی،با توجه به سیر صعودی وقوعات سرقت مغازه ها از طریق شکستن شیشه (سکوریت)وبررسی کارشناسان تابعه،اغلب مغازه داران وکسبه برابرعرف متداول در بازار در هنگام ظهر جهت انجام فریضه نماز ،استراحت وصرف نهار تنهابه بستن درب شیشه (سکوریت)اکتفا می کنند(از کشیدن کرکره وقرار دادن حفاظ های فلزی وزدن قفل خودادری می نمایند)که این اقدام آنان زمینه های لازم را برای سارقین جهت سرقت  از این  گونه مغازه هافراهم وسارقین با اهرم نمودن پیچ گوشتی زیر درب سکوریت اقدام به بلند کردن درب وبدون بر جای گذاشتن هیچگونه آثاری در صحنه اقدام به سرقت از این اماکن می نمایند وموجب می شود تا صاحبان مغازه در متقاعد نمودن پلیس در خصوص سرقت دچار مشکل شوند.لذا خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب هوشیاری به کلیه اعضاءتابعه اقدام تا تمهیدات لازم را در جلوگیری از وقوعات بعدی بعمل آورند.