احتراماٌ پیروبخشنامه شماره۱۱۰/۳/۱۷۳۹۱مورخ۱۳۸۹/۱۱/۲۰وبا توجه به هماهنگی های بعمل آمده بامدیریت نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی استان فارس به استحضار میرساند هزینه ابلاغ ،پلمپ وفک پلمپ واحدهای صنفی متخلف از مبلغ۱۸۰۰۰۰ریال به۲۵۰۰۰۰ریال افزایش یافت که از تاریخ۱۳۹۱/۴/۲۰قابل اجراء می باشد لذا مراتب جهت اطلاع واقدام لازم اعلام میگردد

سیدمحمود هاشمی

رئیس مجمع امور صنفی شیراز