به استناد نامه مورخ ۱/۶/۱۳۹۰سازمان محترم بازرگانی استان فارس به استحضارمیرساند به استناد ماده ۶۲قانون نظام صنفی :عرضه وفروش کالای قاچاق :حمل ونقل، نگهداری ،عرضه وفروش کالای قاچاق توسط واحد صنفی ممنوع است ومتخلف باعنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر جریمه میگردد

الف- مرتبه اول :جریمه نقدی معادل ۲برابرقیمت روز کالای قاچاق و ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت

ب- مرتبه دوم :جریمه نقدی معادل ۲برابرقیمت روز کالای قاچاق و ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت ونصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف واحد صنفی به مدت یک ماه.

ج-  مرتبه سوم  :جریمه نقدی معادل ۲برابرقیمت روز کالای قاچاق و ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت ونصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف واحد صنفی به مدت یک ماه.

د- چنانچه در قوانین دیگر برای عرضه وفروش کالای قاچاق مجازات شدیدتری در نظر گرفته شده باشد متخلف به مجازات مزبور محکوم خواهد شد .

لذا کلیه اصناف ،کسبه و بازاریان محترم :

مکلفند کالای خارجی را از شرکتها،مراکز توزیع وعمده فروشی های معتبر ودارای مجوز وبا ارائه فاکتور طبق تبصره ۱ماده ۱۵قانون نظام صنفی (که شامل نام ونشانی واحد صنفی ،تاریخ،مبلغ دریافتی،ونوع مشخصات کالاهای فروخته شده یا خدمات انجام شده را به مشتری تسلیم دارد )تا در صورت لزوم ارایه نمایند