احتراماٌ به استنادنامه شماره ص۹۱/۹۳۲۸/۱۰/۵۶مورخ۲۴/۳/۹۱استانداری فارس ونامه شماره ۲۱۷۱/۲مورخ ۱/۳/۹۱رئیس نهاد نماینده مقام معظم رهبریدر استان فارس وامام جمعه شیراز و۱۹۴۶۲/الف مورخ ۱۶/۲/۹۱دبیر شورای فرهنگ عمومی در خصوص بخشی از دستورالعمل تبلیغات محیطی کالا وخدمات مصوب جلسه۵۷۱مورخ ۱۲/۲/۹۱شورای فرهنگ عمومی کشور بشرح زیر اعلام می نماید.

ماده ۱) تبلیغ کالا وخدمات خارجی که مشابه داخلی دارد،ممنوع می باشد

ماده۲) تبلیغ کالا وخدمات داخلی که نام خارجی دارد دارد،ممنوع می باشد

ماده۳) تبلیغ کالا وخدمات داخلی با سرمایه گذاری ایرانی وخارجی  باید با نام ایرانی ومنطبق بر قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی،عناوین واصطلاحات بیگانه وآیین نامه های اجرایی آن باشد.

ماده۴) تبلیغ کالا وخدمات خارجی که مشابه داخلی ندارند،با رعایت استفاده از حداکثر۲۰درصد کل ظرفیت تبلغات محیطی وصرفاٌ با خط فارسی مجاز می باشد.

تبصره ۱:  تبلیغ کالا وخدمات خارجی که مشابه داخلی ندارد در بزرگراهها،تابلوهای بزرگ شهری وبین شهری،پل های عابر پیاده،تابلوهای الکترونیکی ،فرودگاهها ذ،پایانه های مسافربری ،ایستگاههای اتوبوس ،قطارهای شهری وبین شهری،ورزشگاهها،بوستانها،مجتمع های فرهنگی وهنری،فرهنگسراها،کتابخانه ها،دانشگاها ومراکزآموزشی،مبادی ورودی شهر،میادین بزرگ ونقاط پر تردد ممنوع می باشد.

تبصره۲: حداکثر۲۰درصد ظرفیت فوق الذکر،باید در هریک از محیطهای  تبلیغی مراعات گردد

ماده۵)هر نوع تبلیغات بازرگانی شرکتها ،کالا وخدمات خارجی از طریق تابلوهای اختصاصی واحد های صنفی ،توزیعی ،فروشگاها ومراکز خرید ممنوع است

تبصره۳ )تابلوهای واحدهای صنفی،باید عرفاٌ به شناسه کاربری واحدصنفی مربوطه ومعرفی آن اختصاص داده شودودر صورت اخذ نمایندگی از کالاوخدمات خارجی ،صرفاٌ مجازبه استفاده از ۱۰درصدظرفیت تابلوها می باشد.

ماده۶)تبلیغ کالاوخدمات خارجی ویا محصول مشترک،نباید کالا وخدمات داخلی را بی ارزش ویا کم ارزش نشان داده ویا به هر نحوه تضعیف نماید.

ماده۷)در مواردی که وزرارت فرهنگ وارشاداسلامی در اجرای هریک از موارد وتبصره های این مصوبه ابهام داشته باشند،نظر کار گروه تبلیغات محیطی شورای انقلاب فرهنگی مبنای عمل خواهد بود.

ماده ۸)وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی موظف است گزارش فصلی از اجرای این مصوبه را به شورای فرهنگ عمومی ارائه نماید.

ماده۹)این دستورالعمل در یک مقدمه۹ماده و۳تبصره در جلسه۵۷۱مورخ ۱۲/۲/۹۱شورای فرهنگی عمومی به تصویب رسید.

                  سید محمود هاشمی

                   رئیس مجمع  امور صنفی شهرستان شیراز