قابل توجه کلیه همکاران :

طبق بخشنامه اداره اماکن شیراز نصب سیستم و  شیشه دودی  بر روی خودروها ممنوع می باشد وبا متخلفین برخورد قانونی بعمل می آید