آمار شکایات رسیدگی شده توسط کمسیونهای پنجگانه اتحادیه لوازم یدکی اتومبیل  در سال ۱۳۹۲

 

فنی شکایات شکایات کمسیون حل اختلاف کل شکایات
فروردین ۱۵ ۱۷ ۳ ۳۵
اردیبهشت ۴۰ ۴۸ ۱۰ ۹۸
خرداد ۲۰ ۳۱ ۲ ۵۳
تیر ۱۸ ۳۷ ۱ ۵۶
مرداد ۱۰ ۱۸ ۵ ۳۳
شهریور ۱۵ ۲۲ ۴ ۴۱
مهر ۳۲ ۴۰ ۳ ۷۵
آبان ۱۳ ۱۹ ۴ ۳۶
آذر ۶ ۱۰ ۲ ۱۸
دی ۲۴ ۳۲ ۵ ۶۱
بهمن ۱۳ ۳۰ ۳ ۴۶
اسفند ۷ ۱۷ ۱ ۲۵

Untitled