آمار شکایات وتعداد موارد رسیدگی شده  توسط کمسیونهای مختلف اتحادیه در سال ۹۱

ماه
تعداد کل شکایات رسیده و ثبت شده در اتحادیه لوازم یدکی اتومبیل
تعداد موارد رسیدگی شده توسط کمسیون شکایات
تعداد موارد رسیدگی شده توسط کمسیون فنی
تعداد موارد رسیدگی شده توسط کمسیون حل اختلاف
تعداد موارد رسیدگی شده توسط کمسیون اداره کار
رسیده از بازرگانی
رسیده از اداره کار وامور اجتماعی
رسیده از مجمع امور صنفی
مراجعه مستقیم  به اتحادیه

فروردین

۴

۷

۱۳

۱۹

 ۱۷

 ۱

۴

اردیبهشت

۰

۴

۱۷

۱۸

 ۱۴

 ۳

۰

خرداد

۰

۵

۱۱

۱۲

 ۱۰

۴

۰

تیر

۴

۶

۱۳

۱۶

۱۶

۳

۴

مرداد

۰

۵

۱۲

۱۷

 ۱۷

 ۲

۰

شهریور

۱

۴

۱۱

۱۵

 ۱۵

۰

۱

مهر

۲

۵

۲۲

۲۴

 ۲۰

 ۳

۲

آبان

 ۱

 ۴

۱۲

 ۱۲

۱۲

 ۴

 ۲

آذر

 ۱

 ۳

 ۱۷

 ۱۷

 ۱۵

 ۴

 ۲

دی

 ۲

 ۴

۱۴

 ۱۵

۱۳

۸

۲

بهمن

 ۱

 ۷

 ۲۶

 ۱۸

 ۱۵

 ۱۱

 ۱

اسفند

 ۲

 ۶

 ۱۳

 ۲۰

 ۱۸

 ۵

 ۲

چارت ونمودار عملکرد ۹۱

Untitled