برادران شما در جایگاه هیئت مدیره خواهان ارتباط تنگاتنگ با همه ی همکاران گرامی خود بوده و آرزومند تندرستی، شادی و بهروزی همیشگی شما هستند. اما گاهی مواقع ممکن است به دلایل مختلف مشکل، بیماری یا خدای ناکرده غم یا مصیبتی از رهگذر قوانین هستی برای کسی به وجود آید.
در این موارد ما اصرار داریم از اینگونه وقایع آگاه یافته و خود را به نحو مطلوب و مقدور در اندوه یا مشکل آنان قرار دهیم و حتی المقدور و در صورت امکان به یاری عزیزان بشتابیم. تمنی داریم در صورت اطلاع از مسائل اینچنینی ( مخصوصا همسایگان یا آشنایان همکار) فوراً اتحادیه یا یکی از افراد هیئت مدیره را در جریان قرار دهید تا بنا به وظیفه انسانی و اسلامی خود، به نحو ممکن در مشکل یا غم آنان سهیم باشیم. امید که همواره شنوای خبرهای خوب و شاد از جانب دوستان باشیم.
از این پس اطلاعات و دعوتها به دلیل صرفه جویی در وقت و امکانات اتحادیه به صورت پیام کوتاه به اعضاء ارسال می گردد.