قراردادکار وشرایط اساسی انعقاد آن :

قراردادکار عبارت است از قراردادکتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا غیر موقت برای کارفرما انجام میدهد

قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق  طرفین ،باید حاوی موارد زیر باشد :

 1. نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.

 2. حقوق یا مزد مبنا

 3. ساعات کار ،مرخصی ها

 4. محل انجام کار

 5. تاریخ انعقادقرارداد

 6. مدت قرارداد،چنانچه کار برای مدت معینی باشد

در مواردی که قراردادکار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم میگرددیک نسخه به اداره کار محل ویک نسخه نزد کارگر ویک نسخه نزد کارفرما ونسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی ودر گارگاه های فاقد شورادر اختیار نماینده کارگر قرار میگیرد

طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارند ،بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشند رابطه کاررا قطع نمایند

در صورتیکه قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزوم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود اما چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود

مدت دوره آزمایشی باید در قراردادکار مشخص شود حداکثر این مدت برای کارگران ساده ونیمه ماهر هریک ماه وبرای کارگران ماهر ودارای تخصص سطح بالاسه ماه می باشد

خاتمه قرارداد کار

 • فوت کارگر

 • بازنشستگی کارگر

 • از کار افتادگی کارگر

 • انقضاءمدت در قراردادکار با مدت موقت وعدم تجدید صریح یا ضمنی

 • استعفاءکارگر