بیشتر بدانیم:
سئوال:چنانچه کارگران مشمول قانون کار حین انجام کار یا به سبب آن خسارتی به شخص ثالث وارد نمایند چگونه است ؟
جواب: برای کارفرما فرض تقصیر شمرده میشود ومسئول جبران خسارت است مگر ثابت نماید تمام احتیاطهای لازم را معمول داشته یا اگر بعمل می آورد باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود