شکستن قفل واحد صنفی پلمپ شده جرم عمومی است

  • شکستن قفل واحد صنفی که براساس قانون نظام صنفی بسته ولاک ومهرشده جرم عمومی است وقابل گذشت نمی باشد.