اطلاعات حقوقی
آیا می دانید که: عقد مضاربه که در بانکها معمولا بخشی از همکاران استفاده میشود تابع شرایط کلی زیر است :
اولاعقدی است جایز و طبق ماده۵۵۱قانون مدنی مزبور به یکی از علل زیر منفسخ میشود :

  1. در صورت فوت یا جنون یا سفه (منظور از سفه اشخاصی که قادرو توانایی انجام کارهای تجاری ندارد مصداق آن برخی از افراد مسنی که از لحاظ روانی دچار مشکل بوده ودادگاه حکم سفه آنها را صادر کرده باشد)احدی از طرفین

  2. در صورت مفلس شدن مالک مصداق آن (ورشکسته شدن مالک)

  3. در صورت تلف شدن تمام سرمایه وربح

  4. در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده

لازم به یاداوری است که منظور از عقد جایز ،عقدی است که هر یک از طرفین بتوانند هر وقتی که بخواهند فسخ کنند.

                                                                                                               بابک داور پرست-مشاور حقوقی اتحادیه