هجدهمین جلسه کمسیون نظارت استان در مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۰ در محل اتحادیه لوازم یدکی برگزار گردید
اتحادیه لوازم یدکی اتومبیل شیراز بعنوان اولین اتحادیه برگزارکننده جلسه کمسیون نظارت استان با حضور معاونت بازرگانی،رئیس مجمع امور صنفی ،رئیس اداره اماکن ،نماینده تام الاختیار استانداری ،نماینده فرمانداری نماینده شهرداری وشورای شهر ،نماینده سازمانهای دارایی ،درمان وآموزش پزشکی …  می باشد